DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Slúži ako podklad pre stavebný úrad, ktorý overí absenciu rozdielov s územným rozhodnutím a je hlavným podkladom pre výstavbu. Okrem súhrnnej technickej správy (urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby), obsahuje aj riešenie inžinierskych sietí ako pripojenie na vodu či elektrickú sieť.