DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Výsledkom podania dokumentácie by malo byť rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Územné rozhodnutie posudzuje najmä polohopisné a výškové osadenie navrhovanej stavby a jej vzťahy k okoliu.