obchodné podmienky

Čl. 1 Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú zmluvnými podmienkami v zmysle    §  273  Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obch. Z.“)  a sú  nedeliteľnou  súčasťou:

a,     kúpnej zmluvy  uzatvorenej  medzi  spoločnosťou:  ReMart design, spol. s r.o., IČO :47505052, so sídlom Župkov 261, 966 71 Horné Hámre (ďalej len  „predávajúci“)  a  fyzickou osobou alebo právnickou  osobou  ako kupujúcim, (ďalej len „kupujúci“)

b,     zmluvy o doprave a/alebo montáži nábytku uzatvorenej medzi predávajúcim ako dodávateľom a kupujúcim ako objednávateľom.

1.1     Predmetom predaja  a  kúpy podľa kúpnej zmluvy je  tovar  špecifikovaný  v objednávke – zálohovej faktúre / faktúre vystavenej predávajúcim (ďalej len „kúpna zmluva“), a to z výrobného  programu  alebo  inej  ponuky  predávajúceho,  ďalej  len  „tovar“ alebo „nábytok“. Predávajúci sa zaväzuje vyrobiť, dodať tovar a previesť na kupujúceho   vlastnícke   právo   k tovaru.   Kupujúci   sa   zaväzuje   zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a prevziať tovar.

Čl. 2 Platobné podmienky

2.1     Kúpna cena bola dohodnutá v kúpnej zmluve, ktorej prílohou sú tieto VOP    podľa cenníka predávajúceho aktuálneho k dátumu uzavretia kúpnej zmluvy. Pre vylúčenie pochybností kúpna cena je cena vrátane ceny obalu tovaru  a nezahŕňa  prepravné  za  dopravu  tovaru a cenu montáže nábytku.

2.2     Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu  najneskôr  pri dodaní  tovaru (bod 3.2.), pričom má možnosť platby v hotovosti, platobnou  kartou alebo prevodom na účet  predávajúceho (variabilným symbolom  je číslo zálohovej faktúry alebo riadnej faktúry). Cena sa  považuje za  zaplatenú momentom pripísania na účet predávajúceho.

2.3     Ak zmluvné strany v súvislosti  s kúpnou  zmluvou uzavrú  zmluvu o doprave nábytku a/alebo zmluvu o montáži nábytku je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu pred  dodaním  tovaru (bod 3.2) v hotovosti  alebo prevodom na účet predávajúceho; ustanovenie bodu 2.2 sa nepoužije.

2.4     Ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý nemôže byť dodaný okamžite je kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške minimálne 60% kúpnej ceny pri uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však do piatich dní od uzavretia kúpnej zmluvy; ustanovenie bodu 2.2 a bodu 2.3 sa  nepoužije. Zvyšok kúpnej ceny kupujúci zaplatí predávajúcemu najneskôr pri   dodaní  tovaru (bod 3.2).

2.5     Ak je predmetom kúpnej zmluvy atypický tovar (tzn. najmä tovar, ktorý má na požiadanie kupujúceho neštandardné rozmery, technické prevedenie a/alebo povrchovú či farebnú úpravu) ktorý nemôže byť dodaný okamžite a nejde o tovar podľa bodu 2.4. VOP, je kupujúci povinný zaplatiť 80% kúpnu cenu tohto tovaru najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy; ustanovenie bodu  2 až bodu 2.4 VOP sa nepoužije.

Čl. 3 Dodacie podmienky

3.1     Prevádzka predávajúceho kde došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je miestom dodania tovaru pri (vlastnom) odbere tovaru kupujúcim.

3.2     Záväzok predávajúceho  dodať tovar je splnený tým, že tovar  riadne  zabalí  a
a,     umožní kupujúcemu  s  tovarom  v mieste  dodania nakladať ak zmluvné strany neuzavreli zmluvu o doprave nábytku, v takom prípade si nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz  tovaru  z miesta  dodania  zabezpečí  kupujúci  na  vlastné náklady  a nebezpečenstvo,
b,     odovzdá tovar na prepravu ak zmluvné  strany  uzavreli  zmluvu  o doprave nábytku.

3.3     Ak je  predmetom  kúpnej  zmluvy  tovar,  ktorý  nemôže  byť  dodaný okamžite,  je  predávajúci  povinný  dodať  tovar  kupujúcemu  najneskôr  do ôsmich týždňov odo dňa zaplatenia zálohy podľa bodu 2.4. VOP alebo zaplatenia 60% kúpnej ceny podľa bodu 2.5. VOP.

3.4     Kupujúci je povinný prevziať tovar pripravený k okamžitému odberu bezodkladne po zaplatení kúpnej ceny a tovar, ktorý  nemôže  byť  dodaný okamžite najneskôr do ôsmich týždňov odo dňa zaplatenia zálohy podľa bodu 2.4. VOP alebo zaplatenia 80% kúpnej ceny podľa bodu 2.5. VOP.

3.5     Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo ak kupujúci neprevezme tovar, tak okamihom kedy predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom.

3.6     Ak kupujúci tovar neprevezme riadne a včas, prechádza naňho nebezpečenstvo škody  na tovare  okamihom, keď  mu  predávajúci umožnil nakladať s tovarom.

Čl. 4 Omeškanie kupujúceho

4.1     Ak si kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po dni dodania tovaru (dohodnutá dodatočná lehota), o čom predávajúci informuje kupujúceho telefonicky, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho poplatok  za  uskladnenie  vo  výške 1,-EUR za  každý  deň omeškania sa kupujúceho s prevzatím tovaru. Deň dodania je deň, v ktorý zákazník neprevzal tovar pripravený k okamžitému odberu alebo deň určený podľa bodu 3.3 VOP.

4.2     Ak je  kupujúci  v omeškaní  s prevzatím  tovaru, tak uplynutím desiateho (10) dňa  omeškania  nastávajú účinky odstúpenia predávajúceho od kúpnej zmluvy; predávajúci má právo  počas  omeškania  kupujúceho,  najneskôr  však  9  deň  jeho  omeškania, vyzvať  kupujúceho  na  prevzatie  tovaru, čím  mu  poskytne  dodatočnú  lehotu  na  prevzatie  tovaru v trvaní desať (10) dní ak vo výzve neurčí dlhšiu dodatočnú lehotu;  po  márnom  uplynutí  dodatočnej  lehoty nastanú   účinky   odstúpenia   predávajúceho   od   kúpnej

4.3     Predávajúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty:

a,     vo výške 10% z kúpnej ceny objednaného tovaru, a to z dôvodu porušenia povinnosti kupujúceho  prevziať dodaný tovar. Táto zmluvná pokuta neplatí pre kúpnu zmluvu uzavretú podľa bodu 2.5. VOP,
b,     vo výške 20% z kúpnej ceny atypického tovaru, a to z dôvodu porušenia povinnosti kupujúceho prevziať atypický tovar. Táto zmluvná pokuta platí pre kúpnu zmluvu uzavretú podľa bodu 2.5. VOP.

Zmluvná pokuta sa považuje za paušalizovanú náhradu škody a je splatná dňom odstúpenia predávajúceho od kúpnej zmluvy.

4.4     Kupujúci má právo  kúpnu zmluvu kedykoľvek zrušiť zaplatením odstupného

a,     vo výške 10% z kúpnej ceny. Toto odstupné neplatí pre kúpnu zmluvu uzavretú podľa bodu 2.5. VOP,
b,     vo výške 20% z kúpnej ceny. Toto odstupné platí pre kúpnu zmluvu uzavretú podľa bodu 2.5. VOP.

Odstupné je splatné dňom zrušenia/odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy.

4.5     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených vyššie je predávajúci oprávnený jednostranne započítať pohľadávku kupujúceho titulom nároku na vrátenie zálohy / kúpnej ceny s pohľadávkou predávajúceho titulom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v bode 4.3 VOP a/alebo s odstupným dohodnutým v bode 4.4 VOP. Pre účely započítania sa považuje pohľadávka kupujúceho titulom nároku na vrátenie zálohy / kúpnej ceny za splatnú deň nasledujúci po dni odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Čl. 5 Záručné podmienky

5.1     Predávajúci poskytuje   kupujúcemu  záruku  na dodaný  tovar v trvaní 24 mesiacov (ďalej len „záruka“). Predávajúci poskytne kupujúcemu predĺženú záruku na dodaný tovar v trvaní 84 mesiacov avšak len v prípade, ak montáže dodaného  tovaru  bude vykonaná predávajúcim (ďalej len „predĺžená záruka“).

5.2     Záruka začína plynúť odo dňa, kedy predávajúci umožnil kupujúcemu nakladať s tovarom v súlade s bodom 3.2. VOP. Predĺžená záruka začína plynúť odo dňa dodania a montáže tovaru.

5.3     Poskytnutá záruka (aj predĺžená) sa vzťahuje na množstvo, akosť a vyhotovenie tovaru, ktoré určuje kúpna zmluva. Záruka sa však nevzťahuje na vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej manipulácie a/alebo neodbornej montáže tovaru, predĺžená záruka sa nevzťahuje na vady tovaru vzniknuté v dôsledku nedostatočného preverenia steny kupujúcim tak, ako je to uvedené v bode 7.5 VOP.

5.4     Práva a povinnosti zmluvných  strán  súvisiace  so  zodpovednosťou  za  vady tovaru sú upravené v ust. § 422 a Obchodného zákonníka.

5.5     Záručná doba elektrospotrebičov sa spravuje záručnými podmienkami uvedenými  v záručnom    Podmienkou  uplatnenia  práv zo  zodpovednosti  za  vady  je  uvedenie  elektrospotrebiča  do  prevádzky odborne spôsobilým autorizovaným technikom.

Čl. 6 Prepravné podmienky

6.1     Ustanovenia tohto článku  upravujú  právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim len v prípade, ak zmluvné strany uzavreli zmluvu o doprave nábytku podľa ust. § 610 a ObchZ.

6.2     Príjemcom sa   rozumie   kupujúci;   prepravcom   a   odosielateľom   sa rozumie   predávajúci ak predávajúci realizuje prepravu sám; ak predávajúci realizuje prepravu prostredníctvom tretej osoby táto je prepravcom a predávajúci je odosielateľom.   Miestom   určenia   sa   rozumie   miesto   dohodnuté v zmluve  o doprave  nábytku;  ak  nie  je  dohodnuté  rozumie  sa  ním  adresa trvalého pobytu kupujúceho. Miestom   odoslania   sa   rozumie   miesto uzatvorenia  kúpnej    Predmetom  prepravy  sa  rozumie tovar.

6.3     Predávajúci sa zaväzuje prepraviť tovar do miesta určenia sám alebo prostredníctvom tretej osoby tak, aby bola zachovaná doba dodania podľa bodu 3.3 ak sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve o doprave    nábytku        Kupujúci    za    zaväzuje    zaplatiť predávajúcemu,  alebo tretej osobe poverenej predávajúcim vykonať prepravu, prepravné  v hotovosti  po  uskutočnení  prepravy  pred vyložením tovaru.   Výška prepravného bude dohodnutá v zmluve o doprave nábytku.

6.4     Ak kupujúci  neuhradí  prepravné  spôsobom  podľa  bodu  3,  nie  je  predávajúci    povinný    kupujúcemu    tovar    vydať,    týmto    konaním    sa predávajúci nedostane do omeškania s dodaním tovaru.

Čl. 7 Montážne podmienky

7.1     Ustanovenia tohto  článku  upravujú  právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim len ak títo uzavreli zmluvu o montáži nábytku podľa ust. § 536 a ObchZ.

7.2     Zhotoviteľom diela    sa    rozumie    predávajúci;    objednávateľom    sa  rozumie  kupujúci.  Dielom  sa  rozumie výlučne montáž  nábytku; zapojenie elektrospotrebičov a/alebo  svietidiel  do    siete  a/alebo plyn. spotrebiča do plynového   potrubia   a/alebo drezu   do   odpadu   nie   je súčasťou diela.

7.3   Zmluvou o montáži  nábytku  sa  zhotoviteľ zaväzuje vykonať  dielo  na mieste   dohodnutom  v zmluve  o montáži  nábytku   a objednávateľ  sa   zaväzuje zaplatiť  mu  za  to  cenu  dohodnutú  v zmluve  o montáži  nábytku  v hotovosti okamžite   po   vykonaní      Ak   je   cena   diela   vyššia   ako 299,-€ objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela pred vykonaním diela. Dielo je vykonané po jeho dokončení podľa objednávky/projektu a výzve na predávajúceho na jeho prevzatie.

7.4     Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby v dohodnutom mieste montáže boli splnené technické podmienky montáže najmä aby (i) sa nenachádzali za zabudovanými elektrospotrebičmi prekážky,  ktoré  znemožňujú  ich  osadenie  najmä  plynové, vodovodné, odpadové potrubie, elektrické zásuvky, stavebné nerovnosti, (ii) bola teplota vzduchu aspoň 18°C, (iii) boli odborne ukončené sieťové vývody (napr. plyn. potrubie s ventilom, elektrická sieť ukončená elektrickou zásuvkou), (iv) sieťové vývody zodpovedali odsúhlasenému projektu montáže, (v) bola dokončená krytina podlahy a (vi) neboli nevhodné steny na montáž nábytku (napr. vlhké murivo či čerstvá omietka).

Ak objednávateľ nezabezpečí technické podmienky montáže, má zhotoviteľ právo odmietnuť vykonať montáž. Pri opakovanej montáži má zhotoviteľ nárok na náhradu nákladov súvisiacich s opätovným dopravením montážnikov vo výške dopravného podľa uzatvorenej zmluvy o doprave.

7.5     Objednávateľ je povinný zabezpečiť v dohodnutom mieste montáže toalety pre pracovníkov zhotoviteľa a v blízkosti miesta montáže parkovacie miesto.

7.6     Ak je pre montáž nábytku plánované upevnenie na stenu, objednávateľ zodpovedá za to, že stena má dostatočnú nosnosť. Dodávaná hmoždinka je určená pre masívne (panelové, murované) steny bez dutín. Pri iných typoch stien (dutá tehla, sadrokartón, sendvičové drevostavby) zabezpečí objednávateľ vhodnú hmoždinku vzhľadom na nosnosť a materiálové zloženie steny, na ktorú má byť nábytok inštalovaný.

7.7     Likvidáciu obalov a odpadov po odbere kuchyne si zabezpečuje odberateľ.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

8.1     V súlade s    §  7  ods.  10  zák.  č.  428/2002  Z.  z.  o ochrane  osob. údajov  podpis  kupujúceho  na  kúpnej  zmluve  sa  považuje  za  súhlas  so spracovaním  osobných  údajov  v informačnom  systéme  predávajúceho  za účelom   plnenia   jeho   zákonných   povinností   a minimalizácie   obchodných strát predávajúceho.

8.2     Právne vzťahy  medzi zmluvnými stranami    sa    riadia    Obchodným    zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.

8.3     Dojednania dohodnuté v kúpnej zmluve, zmluvu o doprave nábytku, zmluve o montáži nábytku a/alebo inej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

8.4     Kupujúci svojím   podpisom   na   kúpnej   zmluve / zmluve o doprave nábytku / zmluve o montáži nábytku  potvrdzuje,   že  bol s týmito VOP v plnom rozsahu oboznámený, súhlasí  s ich  obsahom, VOP sú  mu  zrozumiteľné, považuje ich  za určité a je nimi viazaný.

8.5     Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nedotýka bodu 4.1, bodu 4.3, bodu 4.4 a bodu 4.5 VOP; tieto ustanovenia vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení kúpnej zmluvy.

Tieto VOP sú platné od 01.01.2015

verzia pre tlač PDF