REALIZÁCIA – RIADENIE STAVEBNÝCH AKCIÍ

Projekty sú schválené, povolenia udelené, môže sa začať stavať. So samotnou stavbou sa však opäť spája množstvo úkonov, ktoré konzumujú čas, ktorý by ste inak mohli venovať získavaniu prostriedkov na financovanie samotného projektu. Preto ich za vás vyrieši Greenstudio. Medzi tieto úkony patrí napríklad príprava podkladov pre výber dodávateľov stavby, riadenie dodávateľských tendrov či uzatváranie zmlúv na realizáciu stavby, a to je len prípravná fáza. Pri samotnej realizácii zabezpečíme manažment dodávateľov a subdodávateľov, koordináciu dodávok materiálu a takisto aj dohľad nad realizáciou stavby a dôslednú kontrolu dodržiavania všetkých štandardov a postupov.