REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA

Realizačná dokumentácia obsahuje zapracované podmienky stavebného povolenia a je podkladom pre zadanie súťažných podmienok na výber dodávateľa stavby, resp. na výber jednotlivých subdodávok, technológií a materiálov. Obsahom realizačnej dokumentácie sú taktiež podrobne rozpracované časti projektu, konštrukčné detaily stavby, presný popis výrobkov a zariadení, podrobné výkazy výmer a podrobný rozpočet stavby. Takýto podrobný rozpočet významne znižuje riziko, že dôjde zo strany dodávateľov stavby k nesprávnej realizácii a fakturácii nejednoznačných prác navyše.